Oddelenie genetiky a reprodukčnej biológie

Vedecký výskum Oddelenia genetiky a reprodukčnej biológie (OGRB) je orientovaný na populačnú genetiku lesných drevín a výskum nových genetických zdrojov. V oblasti populačnej genetiky je výskum zameraný na štúdium populačnej biodiverzity a hybridologických vzťahov vybraných druhov ihličnanov, populácií medzidruhových hybridov a samotného procesu hybridizácie využitím molekulárnych markerov. V rámci nových genetických zdrojov sú aktivity orientované na multidisciplinárny výskum láskavca. Rôzne techniky pletivových kultúr sú využívané pre klonálnu propagáciu vybraných genotypov. Oddelenie disponuje všetkou potrebnou infraštruktúrou pre molekulárnu biológiu, analýzy proteínov a DNA, ako aj laboratóriami and kultivačnými miestnosťami pre prácu so sterilnými in vitro kultúrami.

Výskumné oblasti

Populačné štúdie primárne orientované na genetickú štruktúru jedľových populácií na Slovensku, ako aj na hybridné roje borovice lesnej a borovice horskej na severe krajiny zahŕňajú

 • odhad rozsahu introgresívnej hybridizácie medzi uvedenými rodičovskými druhmi borovíc
 • kontrolované medzidruhové kríženie a analýzy populačnej genetickej štruktúry s použitím cpDNA, mitochondriálnej DNA (mtDNA) a jadrovej mikrosatelitovej DNA  
 • štúdium fertility hybridných rojov vyššie uvedených druhov borovíc
 • indukciu somatickej embryogenézy z nezrelých a zrelých zygotických embryí druhov Pinus a Abies ako in vitro metódy vhodnej pre efektívne rozmnožovanie ihličnanov
 • skúmanie molekulárnych procesov vyskytujúcich sa počas somatickej embryogenézy na proteomickej úrovni

V oblasti multidisciplinárneho výskumu láskavca sú výskumné aktivity orientované na

 • analýzy mutantných línií a nových odrôd láskavca  ‚Pribina‘ a ‚Zobor‘ registrovaných na Slovensku v rokoch 2013 a 2015 na genetickej, biochemickej a molekulárnej úrovni pomocou moderných -omics technológií
 • štúdium adaptability láskavca k stresovým podmienkam prostredia – od molekulárnych po ekofyziologické aspekty.

Laboratórium oddelenia genetiky a reprodukčnej biologie

 • ANALYTICKÁ VÁHA – KERN AEJ (Kern and Sohn GmbH)
  AUTOKLÁV HORIZONTÁLNY stredokapacitný - Laboklav 55M (SHP), 2 ks
  AUTOKLÁV HORIZONTÁLNY malokapacitný - Laboklav 25M (SHP), 2 ks
  CENTRIFÚGA STOLNÁ CHLADENÁ - 5418R, 5424R (Eppendorf)
  ELEKTROFORETICKÁ APARATÚRA HORIZONTÁLNA veľká - SGU-040T-02 (C.B.S. Scientific), 2 ks
  ELEKTROFORETICKÝ ZDROJ 1 - EV202 (Consort)
  ELEKTRONICKÉ ANALYTICKÉ DIGITÁLNE VÁHY S INTERNOU KALIBRÁCIOU - AEJ 200-4NM (Kern)
  FOTODOKUMENTAČNÝ SYSTÉM – Gel Doc It 2 310 (UVP)
  GRADIENTOVÝ TERMOCYKLER - SureCycler 8800 (Agilent Technologies)
  INKUBÁTOR S CHLADENÍM - KB 115 (Binder)
  INKUBÁTOR S CHLADENÍM 2 - Friocell 55 Comf. (Binder)
  LABORATÓRNA SUŠIČKA S PRÍSLUŠENSTVOM strednokapacitná - UF 110 (Memmert), 2 ks
  LABORATÓRNA SUŠIČKA S PRÍSLUŠENSTVOM malokapacitná - UF 55 (Memmert), 2 ks
  LAMINARNY BOX BIOHAZARD veľký s príslušenstvom - Bio II Advance 6 (Telstar), 3 ks
  MIKROSKOP INVERTNÝ – TMS (Nikon)
  MIKROTOM – Cut 4055 (MicroTec)
  MIKROTOM – 0325 (Anglia Scientific)
  MINICENTRIFÚGA (MiniSpin) - Micro Star 12 (VWR Collection)
  PRÍSTROJ PRE VÝROBU ULTRAČISTEJ VODY S PRÍSLUŠENSTVOM - Simplicity UV (Merck Millipore)
  TERMOCYKLER – Ts personal (Biometra)
  TREPAČKA INKUBOVANÁ S PRÍSLUŠENSTVOM s chladením - Excella E24R (NEW BRUNSWICK)
  UMÝVAČKA SKLA S PRÍSLUŠENSTVOM - G 7893, Rodem (Miele)